การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้อิงสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์
                      โดยใช้การจัดการเรียนรู้อิงสะเต็มศึกษา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    

ผู้ศึกษา           นางธนัญญ์ฎา  บึงไกร  โรงเรียนปรางค์กู่

สำนักงาน        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28  
ปีที่ศึกษา         ปีการศึกษา  2559

บทคัดย่อ

          การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้อิงสะเต็มศึกษา    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  โดยใช้การจัดการเรียนรู้อิงสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  โดยใช้การจัดการเรียนรู้อิงสะเต็มศึกษา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3). เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์  ก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  โดยใช้การจัดการเรียนรู้อิงสะเต็มศึกษา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อการการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  โดยใช้การจัดการเรียนรู้อิงสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  โรงเรียนปรางค์กู่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ  เขต  28  จำนวน  41  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  14  แผน  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน  6  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ , S.D. ร้อยละ  ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) และ t-test  (Dependent  Sample)  การดำเนินการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  เป็นการศึกษาเชิงทดลอง  รูปแบบการศึกษาใช้การทดสอบก่อนและหลังการเรียน  จากการศึกษา สรุปผลได้ดังนี้
              1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  โดยใช้การจัดการเรียนรู้อิงสะเต็มศึกษา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพดังนี้  ชุดที่ 1  มีประสิทธิภาพ 85.26/84.41  ชุดที่ 2  มีประสิทธิภาพ  85.17/83.9  ชุดที่ 3  มีประสิทธิภาพ  84.48/88.04  ชุดที่ 4  มีประสิทธิภาพ  84.73/85.85  ชุดที่ 5  มีประสิทธิภาพ  84.68/83.90  และ ชุดที่ 6  มีประสิทธิภาพ  86.85/87.56 แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้

 2. ค่าดัชนีประสิทธิผล  ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้อิงสะเต็มศึกษา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่า  ชุดที่ 1 โครงงานผสาน
สะเต็มศึกษา  มีค่าเท่ากับ  0.632  ชุดที่ 2 ยุทธการหาหัวข้อทำโครงงานวิทยาศาสตร์  มีค่าเท่ากับ 0.637  ชุดที่ 3 วางแผนออกแบบเพื่อศึกษา  มีค่าเท่ากับ  0.775  ชุดที่ 4  ลงมือปฏิบัติ  มีค่าเท่ากับ     0.657  ชุดที่  5 รายงานคือหลักฐานการทำโครงงาน  มีค่าเท่ากับ  0.656  ชุดที่  6 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน  มีค่าเท่ากับ  0.730  โดยสรุปทุกชุดมีค่าดัชนีประสิทธิผล  สูงกว่าเกณฑ์  .50  ที่ตั้งไว้

3. ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์

ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้อิงสะเต็มศึกษา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

            4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้  ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โครงงานวิทยาศาสตร์  โดยการจัดการเรียนรู้อิงสะเต็มศึกษา  โดยส่วนรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

(=4.59,S.D.=0.21)  ส่วนข้อ 1-4  อยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก  และโดยรวมด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก (= 4.32, S.D.=0.19)

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @