รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์โดยใช้อินโฟกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง :    รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์โดยใช้อินโฟกราฟิก
                 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา :    นายปราโมช  พันธุเมฆินทร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน่วยงาน : โรงเรียนธัญรัตน์  จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

                     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์โดยใช้อินโฟกราฟิก ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์โดยใช้    อินโฟกราฟิก  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์โดยใช้อินโฟกราฟิก
                    กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธัญรัตน์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2560 โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลากเข้าเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งใช้ระยะเวลาในการวิจัยจำนวน 16 ชั่วโมง
                    การดำเนินการทดลองครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองชนิด One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์โดยใช้อินโฟกราฟิก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ได้แก่ การทดสอบค่าที
    ผลการศึกษาพบว่า
            1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์โดยใช้อินโฟกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
           2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์โดยใช้อินโฟกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
           3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์โดยใช้อินโฟกราฟิก
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก

 


ดาวน์โหลดผลงานวัตกรรมคลิ๊กที่นี่

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @