ผลการใช้ผลการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       :  ผลการใช้ผลการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
                     ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา   :  เกษร สุทธิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :  ปฐมวัย
ปีการศึกษา : 2560

                                                                              บทคัดย่อ
                           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80     เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพื่อศึกษาพัฒนาการคุณธรรมจริยธรรมก่อนและหลังการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 เก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี จำนวน 4 คน วิธีดำเนินการศึกษาดังนี้  ทำการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลพัฒนาการ     และประเมินผลพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรมแล้วดำเนินการสอนตามหนังสือนิทานประกอบภาพ                 จนครบ  8 เรื่อง จึงทำการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลพัฒนาการ และประเมินผลพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ชุดเดิม จากนั้นให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ     ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ
                         ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของของ หนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 88.16/86.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้  2) ผลการศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2 หลังการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ87.87 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน 3) ผลการศึกษาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.75 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการศึกษา 3) ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2โดยเฉลี่ยนักเรียนมีความพึงพอใจ    อยู่ในระดับพึงพอใจ มากที่สุด และเป็นไปตามสมมุติฐานของการศึกษาที่ตั้งไว้

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @