รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

  ชื่อเรื่อง   :         รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
                       โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                       โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม“สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”
                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ผู้รายงาน  :        นางสาววิชชุลดา  นรดี

ปีที่ทำการศึกษา :   2560

                                                            บทคัดย่อ


                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 22 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม“สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นจำนวน 6 เล่ม แบบประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จำนวน 1 ฉบับ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจ 1 ฉบับ จำนวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตามเกณฑ์ 80/80 หาระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ จากผลการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ โดยนำผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test และการหาค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    ผลการศึกษาพบว่า

                1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ มีค่าเท่ากับ 82.00/81.06 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80  
                2. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ อยู่ในระดับมาก มีระดับทักษะโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.27
                3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                   โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม“สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน
                   สูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
                4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.52


ดาวน์โหลดผลงานนวัตกรรมที่นี่

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @