การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนสู่ความสำเร็จอย่างมีส่วนร่วมระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาจังหวัดชลบุรี

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อวิจัย     :   การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนสู่ความสำเร็จอย่างมีส่วนร่วมระดับมัธยมศึกษา
                  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาจังหวัดชลบุรี
ผู้วิจัย       :   ว่าที่ร้อยเอกธนนท์  บุญทวีวรเดช    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
                  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

ปีที่วิจัย    :   2560

                    

                                                                 บทคัดย่อ


    การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนสู่ความสำเร็จอย่างมีส่วนร่วมระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐานบริหารกิจการนักเรียนสู่ความสำเร็จอย่างมีส่วนร่วมระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาจังหวัดชลบุรี 2) สร้างและพัฒนารูปแบบบริหารกิจการนักเรียนสู่ความสำเร็จอย่างมีส่วนร่วมระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาจังหวัดชลบุรี 3) ทดลองใช้รูปแบบบริหารกิจการนักเรียนสู่ความสำเร็จอย่างมีส่วนร่วมระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาจังหวัดชลบุรี และ     4) ประเมินผลรูปแบบบริหารกิจการนักเรียนสู่ความสำเร็จอย่างมีส่วนร่วมระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาจังหวัดชลบุรีของกลุ่มทดลองโดยมีเครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบจำนวน 40 ข้อ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และปัญหาของการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับจำนวน120 ข้อ แบบสอบถามมาตรฐานการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียนระหว่างโรงเรียนจำนวน 120 ข้อเมื่อผู้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งได้นำข้อมูลที่จัดเก็บด้วยตนเองมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    ผลการวิจัย พบว่าผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 11 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การบริหารงานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน และงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ งานประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน และผลการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 15 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ย จากน้อยไปมาก 3 ลำดับแรก ได้แก่ การบริหารงานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน และงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ งานประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน

รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย หลักการ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน 15 ด้าน ได้แก่ 1) งานสำนักงาน 2) งานปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) งานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม 4) งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 5) งานพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต 6) งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 7) งานส่งเสริมประชาธิปไตย 8) งานกิจกรรมโรงเรียน 9) งานสวัสดิการนักเรียน 10) งานสารสนเทศนักเรียน 11) งานนโยบายและแผนงานโรงเรียน 12) งานบริหารงบประมาณโรงเรียน 13) งานประชาสัมพันธ์ 14) งานสัมพันธ์ชุมชน 15) งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสำคัญ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ซึ่งมีผลรวมทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับ มาก

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @