รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน                   รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
                                 โดยใช้การเรียนรู้แบบ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา                  ทิฆัมพร  มีไพบูลย์สกุล
สถานที่ศึกษา              โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
ปีที่ศึกษา                    2560

                                  บทคัดย่อ

               การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้ แบบ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบ SSCS ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)  เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้การเรียนรู้แบบ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 5 เล่ม (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 17 แผน 17 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.84 และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน        ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น ( ) เท่ากับ 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองค่าจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ( t-test for Paired Samples)  ผลการศึกษาพบว่า
              1.  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.31/82.08  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
            2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีค่าเท่ากับ 0.7405 แสดงว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7405 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.05      ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.70 ที่ตั้งไว้
           3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
          4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.23

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @