รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                     :   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรทางการศึกษา
                                    ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
ชื่อผู้วิจัย                    :   พลับพลึง  โพธิกุล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
                                     วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
                                     โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ปีที่พิมพ์                     :    2561        
 
                                                       บทคัดย่อ
 
                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรทาง การศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความพร้อมของอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ซึ่งใช้รูปแบบการประเมินซิปโมเดลของสตัฟเฟิลบีม 4 ด้าน คือ ด้าน สภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 2) ประเมินความพึงพอใจต่อ แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี โดยประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี รวมทั้งหมด 167 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 75 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 47 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 26 คน และบุคลากรสนับสนุนการสอน จ านวน 19 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล แล้วำาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน     ผลการวิจัย พบว่า

                  1) บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มีการประเมินผลการ ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในระดับมากที่สุดทุกยุทธศาสตร์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การประเมินผลการด าเนินงานในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้าน ผลผลิต ของแต่ละยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ พบว่า บุคลากรที่มีเพศ ต่างกัน มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เกิน 3.50 ขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง แสดงให้เห็นว่า ไม่แตกต่างกัน และส าหรับบุคลากรที่มี ต าแหน่งต่างกัน มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเกิน 3.50 ขึ้นไปทุกต าแหน่ง แสดงให้เห็นว่า ไม่แตกต่างกัน 

                2) บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มีการประเมินความพึงพอใจ ต่อแผนยุทธศาสตร์ในระดับที่มากที่สุดทุกยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการ ประเมินความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเกิน 3.50 ขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง แสดงให้เห็นว่า ไม่แตกต่างกัน  และส าหรับบุคลากรที่มีตำแหน่งต่างกัน มี การประเมินความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเกิน 3.50 ขึ้นไป ทุกต าแหน่ง แสดงให้เห็นว่า ไม่แตกต่างกัน   
 
คำสำคัญ  ยุทธศาสตร์, การประเมินแบบซิปโมเดล, ความพึงพอใจ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @