การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        :    การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
ชื่อผู้วิจัย       :   พลับพลึง  โพธิกุล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                      

                        วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
                        โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ปีที่พิมพ์        :   2561        
 
                                                                บทคัดย่อ
 
                   การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี     ที่ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และศึกษาขั้นตอนการ ด าเนินงานตามรูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จากนั้นศึกษาความ    พึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาหลังการใช้รูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาล เมืองใหม่ชลบุรี ส าหรับกลุ่มตัวอย่างประชากรคือ บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จ านวน 395 คน ได้แก่ คณะผู้บริหาร จ านวน 5 คน คณะกรรมการโรงเรียน จ านวน 13 คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 165 คน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 212 คน และใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 1) แบบสอบถามองค์ประกอบของ ยุทธศาสตร์การบริหารงานอย่างชาญฉลาดมีจ านวน 139 ข้อ 2) แบบสอบถามความเป็นไปได้และ ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์มีจ านวน 128 ข้อ 3) แบบวิเคราะห์กลยุทธ์ในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีจ านวน 225 ข้อ 4) แบบสอบถามขั้นตอนการด าเนินงานในการบริหารงาน ยุทธศาสตร์เชิงรุกมีจ านวน 152 ข้อ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบการบริหาร ยุทธศาสตร์เชิงรุกมีจ านวน 38 ข้อ เมื่อผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่จัดเก็บด้วยตนเองมา วิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 
              1. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ผู้วิจัยได้ สรุปผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้
                  1.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบยุทธศาสตร์และร่างรูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พบว่า องค์ประกอบของยุทธศาสตร์การบริหารงานในภาพรวมอยู่ใน เกณฑ์มากที่สุด
                  1.2 ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้และร่างรูปแบบการบริหารเชิง ยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พบว่ารูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์มีความ เหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
                  1.3 ผลการศึกษายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และร่างรูปแบบการบริหาร ยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พบว่า องค์ประกอบยุทธศาสตร์การบริหารงาน ยุทธศาสตร์มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด

            2. ผลการศึกษาการด าเนินงานขั้นตอนการบริหารยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงาน ตามขั้นตอนของรูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จาก แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบขั้นตอนและวิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า ขั้นตอนการ วางแผนมีภาพรวมร้อยละ 95.83 ขั้นตอนการด าเนินงานมีภาพรวมร้อยละ 96.88 และขั้นตอนการ ก ากับ ติดตามและประเมินผล มีภาพรวมร้อยละ 95.36 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาหลังการใช้รูปแบบการบริหาร ยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหาร ยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @