การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องโรคควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคควรรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้

                     สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร  

ผู้ศึกษา           นายเสรี  มินเด็น

ปีที่ศึกษา         2560

บทคัดย่อ

           รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคควรรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคควรรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคควรรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ก่อนเรียนและหลังเรียน  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคควรรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  จำนวน  20  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 4 ชนิด ได้แก่1) แผนจัดการเรียนรู้  จำนวน  20  แผน  2)  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคควรรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  9  เล่ม  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และ 4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคควรรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ       การทดสอบค่า t-test (Dependent Samples)   

           ผลการศึกษาพบว่า

               1.  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคควรรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ  83.89/82.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

               2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคควรรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

               3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคควรรู้  โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @