รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  โดยใช้วิธีการอ่านแบบ  SQ4R 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
รายงาน     ฐิติรัตน์  นาพัง
ปีที่ศึกษา   2560

                                                                  บทคัดย่อ

    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  โดยใช้วิธีการอ่านแบบ  SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  โดยใช้วิธีการอ่านแบบ  SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  โดยใช้วิธีการอ่านแบบ  SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  โดยใช้วิธีการอ่านแบบ  SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560 โรงเรียนโซ่พิสัย-พิทยาคม  อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
จำนวน  39  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  1)  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  6  ชุด  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน 14 แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ  โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   จำนวน  30  ข้อ และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน 15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และการทดสอบค่า t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษา  พบว่า
    
    1.  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ  83.68/82.05  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
    2. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยรวมมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  4.55  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

 

3.2/5 - (8 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @