การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาเมืองแพร่น่าอยู่ รหัสวิชา ส22201 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง            การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา 
                      สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  รายวิชาเมืองแพร่น่าอยู่ รหัสวิชา  ส22201   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย               นางพึงฤทัย  กาศทิพย์  ตําแหน่งครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
สถานศึกษา       โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส์วนจังหวัดแพร่ 
ปีที่วิจัย             ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560
 
                                                        บทคัดย่อ
 
         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานรวมกับชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  รายวิชา เมืองแพร่น่าอยู่ รหัสวิชา  ส22201  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตามเกณฑ 80/80    2)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ  ชุดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  รายวิชาเมืองแพร่น่าอยู่  รหัสวิชา  ส22201  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน 3)  เพื่อศึกษา   ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับชุดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  รายวิชาเมืองแพร่น่าอยู่   รหัสวิชา  ส22201  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยมุ่งประเมินในสิ่งต่อไปนี้ คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  ทักษะการแก้ปัญหา  และความพึงพอใจของนักเรียนภายหลังได้รับการสอนด้วยรูปแบบ การเรียนการสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ที่กําลังเรียน ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  จํานวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 50 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่ม  แบบกลุ่ม  (Cluster sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย รูปแบบการสอนโดยใช้ ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  รายวิชา เมืองแพร่น่าอยู่  รหัสวิชา  ส22201  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  แบบทดสอบวัดทักษะในการแก้ปัญหา  และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้  1)  ค่าร้อยละ  (%)  2)  ค่าเฉลี่ย  (X)  3)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  4)  การทดสอบ ค่าทีแบบไม่อิสระ  (t-test Dependent)  และ  5)  การวิเคราะห์เนื้อหา    ผลการวิจัยพบว่า  1) รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า “SPIPE Model”  โดยมี องค์ประกอบ ดังนี้ หลักการ  วัตถุประสงค์  กระบวนการเรียนการสอน  สาระความรู้และทักษะ ความสามารถ  สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้  ระบบสังคม  หลักการตอบสนอง  และสิ่งสนับสนุนรูปแบบ

แผนการจัดการเรียนรู้

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @