การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ รหัสวิชา ส22202 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาสืบสานวัฒนธรรม
                      ภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ รหัสวิชา ส22202 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย               นางพึงฤทัย  กาศทิพย์  ตําแหน่งครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
สถานศึกษา       โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส์วนจังหวัดแพร่
ปีที่วิจัย             ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560

                                            บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคฺ์การวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  รายวิชาสืบสานวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาจังหวัดแพร่  รหัสวิชา  ส22202 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพ  80/80  2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ รหัสวิชา  ส22202  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ รหัสวิชา  ส22202  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  รายวิชาสืบสานวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาจังหวัดแพร่  รหัสวิชา  ส22202 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด แพร่เด่นไชยวิทยา สังกัดองค์กการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จํานวน  2  ห้องเรียน  รวมทั้งสิ้น 50 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  (Simple RandomSampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาจังหวัด แพร่  รหัสวิชา  ส22202  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จํานวน  8 แผน แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ    มีค่าความยาก ตั้งแต่ .31 ถึง  .76 ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่  .23  ถึง  .97  และ  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ  .89  และ แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบประเมินตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ  จํานวน  15  ข้อ  มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่  0.44 – 0.70  มีค่าความ เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.79  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานทางการเรียนโดยใช้  t-test (Dependent  Sample) ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมรายวิชาสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ รหัสวิชา ส22202 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  81.12/85.25 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชา สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ รหัสวิชา ส22202 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6585  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ รหัสวิชา ส22202 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ รหัสวิชา ส22202 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
 

 

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @