รายงานการพัฒนาหนังสือบทร้อยกรองประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด อักษรควบแท้ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อรายงาน      :  รายงานการพัฒนาหนังสือบทร้อยกรองประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนา
                       ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ชุด  อักษรควบแท้
                       สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อผู้รายงาน    :  นางสาวสุคนธ์  อินทร์แก้ว
สาระการเรียนรู้ :  ภาษาไทย     
สถานศึกษา    :  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  สังกัดเทศบาลนครแม่สอด
                       อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
ปีที่รายงาน    :  2561

                                              บทคัดย่อ
    
        รายงานการพัฒนาหนังสือบทร้อยกรองประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ชุด  อักษรควบแท้  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีวัตถุประสงค์ของ การศึกษา  คือ  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือบทร้อยกรองประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ชุด  “อักษรควบแท้”  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือบทร้อยกรองประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ชุด  “อักษรควบแท้”  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือบทร้อยกรองประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ชุด  “อักษรควบแท้”  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1 โรงเรียนเทศบาล วัดมณีไพรสณฑ์  สังกัดเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ปีการศึกษา  2560  จำนวน
39  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ  หนังสือบทร้อยกรองประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ชุด  อักษรควบแท้  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  7  เล่ม แบบสอบถามความพึงพอใจและคู่มือการใช้หนังสือบทร้อยกรองประกอบภาพและแบบฝึกฯ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ค่าความยากง่ายค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่นและการทดสอบสมมติฐานด้วย  t – test  ผลการศึกษาพบว่า
          1.  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือบทร้อยกรองประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ชุด  อักษรควบแท้  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.50/86.58  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้คือ  80/80  
         2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสือบทร้อยกรองประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ชุด  อักษรควบแท้  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือบทร้อยกรองประกอบภาพและแบบฝึกฯ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @