การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธะเคมี วิชาเคมี 1 (ว30221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง               การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พันธะเคมี
                         วิชาเคมี 1 (ว30221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ
                         หาความรู้  โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่
ผู้วิจัย                  นางปรียากร   รัตนา
ตำแหน่ง              ครู   วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  
                         โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่
 
                                     บทคัดย่อ

                  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธะเคมี วิชาเคมี 1 (ว30221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พันธะเคมี  วิชาเคมี 1   (ว 30221)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E)   3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธะเคมี วิชาเคมี 1 (ว30221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธะเคมี  วิชาเคมี 1 (ว30221)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E)  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไส่ล่  สังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย   จำนวน  24  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้(5E)  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test
    ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้
        1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธะเคมี  วิชาเคมี 1 (ว30221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E)  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  83.51/84.87
        2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง พันธะเคมี  วิชาเคมี 1      (ว30221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) มีค่าเท่ากับ 0.6379  
หรือคิดเป็นร้อยละ 63.79    
        3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่องพันธะเคมี วิชาเคมี 1      (ว30221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่องพันธะเคมี วิชาเคมี 1      (ว30221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E)  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
    โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง พันธะเคมี วิชาเคมี 1(ว30221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E)  โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2  บ้านบุ่งไสล่  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ควรสนับสนุนครูให้นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @