รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่องการปลูกผักสวนครัว สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านพังเหา

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
                    เทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่องการปลูกผักสวนครัว  สำหรับนักเรียน  
                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านพังเหา
ผู้ศึกษา          นางสาวยุพาวดี  โตรัตน์
ปีที่ศึกษา       2560

                                               บทคัดย่อ

                 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)  พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่องการปลูกผักสวนครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่องการปลูกผักสวนครัว ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน และ(3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านพังเหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่องการปลูกผักสวนครัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน  11  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  (1)  เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่องการปลูกผักสวนครัว จำนวน 10 หน่วย  (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และ (3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
     1.  เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านพังเหาที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.09/86.82 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80
     2.  ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการปลูกผักสวนครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านพังเหาคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 41.68  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 58.32 มีความแตกต่างที่ 39.90
     3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่องการปลูกผักสวนครัว อยู่ในระดับมากที่สุด

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @