การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์
                  รายวิชา เคมี 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้ศึกษา        นายทนงศักดิ์  ผิวบุญเรือง
ปีการศึกษา    2560

                                            บทคัดย่อ

                 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง  พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน  30  คน  ได้มาโดย การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 15 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ แบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก
จำนวน  30 ข้อ  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ (5E)  แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับจำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน  
ใช้การทดสอบค่าที t-test  (Dependent Sample)


ผลการศึกษาปรากฎดังนี้
    1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชาเคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ  79.83/78.00  สูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้
    2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
    3. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิผล 0.6579  ซึ่งหมายความว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 65.79
    4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด


หน้าปกชุดที่ 1       หน้าปกใน     คำนำ สารบัญ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @