การสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบภาพการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                   การสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
                             ประกอบภาพการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สถานศึกษา             โรงเรียนบ้านหมากมี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  2
ผู้ศึกษา                   นางสาววิสา  พรหมบุตร
ปีที่รายงาน              2560

                                                         บทคัดย่อ

                         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการเรียนรู้เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบภาพการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังที่ได้รับการสอน โดยชุด
การเรียนรู้เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบภาพการ์ตูน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยชุดการเรียนรู้เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อโดยวิเคราะห์เฉพาะข้อที่มีค่าความยากง่าย  (p) ตั้งแต่  0.33 – 0.78 และค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.52 – 0.85  จากนั้นทำการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR–20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 3) แบบประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน  ผลการศึกษาพบว่า  
    1. ผลการหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ โดยใช้ชุดการเรียนรู้เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบภาพการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.45 / 86.81 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
    2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 20 โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยชุดการเรียนรู้เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบภาพการ์ตูน พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25  ( = 4.25, S.D. = 0.82)

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @