การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE


ชื่องานที่ศึกษา         การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์
                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   สำหรับนักเรียน
                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา                  นางสาววลัยพันธ์ แสงภู      ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปีที่ศึกษา                พ.ศ. 2560

                                     บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม – สอางค์ อุ่นสุวรรณ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 22 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน 2) ชุดการเรียนรู้กลุ่ม อาณาจักรรัตนโกสินทร์  จำนวน  6  ชุด    3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์(E1/ E2)  t-test แบบ Dependent  ค่าเฉลี่ย (X-Bar) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัย พบว่า
        1. ชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวม ทั้ง 6 เล่ม  มีประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยรวม  เท่ากับ 86.53/83.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ผู้วิจัยตั้งไว้  
        2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง  อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
        3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง  อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.25 )

ดาวน์โหลดนวัตกรรมที่นี่

 

4.5/5 - (8 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @