การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา รหัส ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง                   การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
                         และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา รหัส ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                         โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม
ผู้ศึกษา                ฐปนวัฒน์   เอกศิริ
โรงเรียน              โรงเรียนประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์               2560

                                                 บทคัดย่อ

                          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา รหัส ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา รหัส ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา รหัส ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา รหัส ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 โรงเรียนประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 19  คน  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติ  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่า t – test  

    ผลการศึกษา พบว่า
           1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา รหัส ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่มมีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.52/85.54  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
           2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม  ที่ได้รับการเรียนการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา รหัส ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
           3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  วิชาสังคมศึกษา รหัส ส23102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม มีค่าเท่ากับ  0.7104  หมายความว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.04
           4. ความพึงพอใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนประชาพัฒนา
อำเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม  ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา รหัส ส23102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @