รายงานดำเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว33205 หน่วยการเรียนรู้ ไฟฟ้ากระแส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง            รายงานดำเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาวิชาฟิสิกส์
                      เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว33205 หน่วยการเรียนรู้ ไฟฟ้ากระแส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา            นายเด็ดเดี่ยว  อุดม
ตำแหน่ง           ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานศึกษา       โรงเรียนสว่างแดนดิน
สังกัด               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23
ปีที่พิมพ์            2560    

                                  บทคัดย่อ
                     การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม4รหัสวิชา ว33205หน่วยการเรียนรู้ ไฟฟ้ากระแส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสว่างแดนดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  (1)ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว33205 หน่วยการเรียนรู้  ไฟฟ้ากระแสชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(3)ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว33205หน่วยการเรียนรู้  ไฟฟ้ากระแสชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4รหัสวิชา ว33205หน่วยการเรียนรู้ไฟฟ้ากระแส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนสว่างแดนดิน  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา
ว33205 หน่วยการเรียนรู้ไฟฟ้ากระแส  จำนวน 7  แผน (2)พัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม4รหัสวิชา ว33205หน่วยการเรียนรู้ ไฟฟ้ากระแส จำนวน  7  เล่ม (3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4รหัสวิชา ว33205หน่วยการเรียนรู้ไฟฟ้ากระแส จำนวน 30 ข้อ (4)แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว33205หน่วยการเรียนรู้ไฟฟ้ากระแส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6แบบRating Scale 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำนวน 15 ข้อ

    ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
        1.    แบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว33205  หน่วยการเรียนรู้ ไฟฟ้ากระแสชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสว่างแดนดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  มีประสิทธิภาพ 89.93/82.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
        2.    แบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว33205  หน่วยการเรียนรู้ ไฟฟ้ากระแสชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสว่างแดนดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  มีค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะ เท่ากับ 0.6905 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.05
        3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้ากระแส รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว33205  หน่วยการเรียนรู้ ไฟฟ้ากระแสชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสว่างแดนดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01        
        4.  นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว33205  หน่วยการเรียนรู้ ไฟฟ้ากระแสชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสว่างแดนดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

                            ดาวน์โหลดนวัตกรรมที่นี่

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @