การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                          โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  สำหรับนักเรียน
                          ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ผู้ศึกษา                นางศิริลักษณ์    ภาชู ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
                          โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์  อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ปีการศึกษา           ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2560


บทคัดย่อ

                                   

                          ภาษาไทยมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ    เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง  ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้นักเรียนต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างดี  สามารถใช้ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาของ Gardner   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ จำนวนนักเรียน 14 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา จำนวน 18 แผน (2) ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา จำนวน 6 ชุด (3) แบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความ ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ (4) แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียน จำนวน 15 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t – test


ผลการศึกษาปรากฏผล  ดังนี้

        1.  ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จำนวน 6 ชุด คือ  บทเพลงเสริมปัญญา  หรรษาด้วยนิทาน วิจารณ์ข้อความ  ตามรอยอัครกวี วิถึบทความ และข่าสาวน่าสนใจ  ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ  84.32/85.95

        2.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

มีค่าเท่ากับ  0.6754 นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 0.6754 หรือคิดเป็นร้อยละ  67.54

        3.  ความสามารถในการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

        4.  ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน จับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @