รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ วิชาสังคมศึกษา โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 
                      วิชาสังคมศึกษา โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD   สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ผู้วิจัย             นางสาวเกศรินทร์  เหงขุนทด

โรงเรียน          โรงเรียนชุมแพศึกษา  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

ปีที่พิมพ์          2560

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @