รายงานผลการใช้ชุดปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น รายวิชา ว32201 ฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการใช้ชุดปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
                  สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น รายวิชา ว32201 ฟิสิกส์ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                    

ผู้รายงาน     นางสาวสุจิตรา  ขันตี  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ   

โรงเรียน      บรรหารแจ่มใสวิทยา 3   อำเภอด่านช้าง   จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีการศึกษา  2561

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) พัฒนาชุดปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น รายวิชา ว32201 ฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 / E2 (80/80)  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น รายวิชา ว32201 ฟิสิกส์ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น รายวิชา ว32201 ฟิสิกส์ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

              กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จำนวน 42 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) ชุดปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น รายวิชา ว32201 ฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 ข้อ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น รายวิชา ว32201 ฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 15 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test แบบ Dependent

               ผลการศึกษาพบว่า

               1) ชุดปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น รายวิชา ว32201 ฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.65/77.62

              2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น รายวิชา ว32201 ฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน ( X-Bar  = 23.29, S.D. = 2.28) สูงกว่าก่อนเรียน ( X-Bar  = 12.50 , S.D. = 1.76) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

              3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น รายวิชา ว32201 ฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด ( X-Bar= 4.64, S.D. = 0.49)

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @