รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้รายงาน      นางสาวยามีร่า  ยานาน
ตำแหน่ง       ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
สังกัด           โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 3
ปีที่รายงาน    2560

                                          บทคัดย่อ

                 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/ 80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 3  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 19 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 13 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการศึกษาพบว่า
               1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.30/ 85.79
               2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เท่ากับ 0.6335  นั่นหมายความว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 0.6335  หรือคิดเป็นร้อยละ 63.35
               3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ

ดาวน์โหลดที่นี่

4/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @