ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

        ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้ลงมือปฏิบัติจริง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 7 ชุด ดังนี้

    ชุดที่ 1 ผลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

    ชุดที่ 2 คลอโรฟิลล์และแสงเป็นปัจจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง

    ชุดที่ 3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง

    ชุดที่ 4 การลำเลียงน้ำของพืช

    ชุดที่ 5 การคายน้ำของพืช

    ชุดที่ 6 โครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก

    ชุดที่ 7 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

 

              ผู้จัดทำหวังว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คงจะมีผลต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
มากยิ่งขึ้น

                                                                                      พัฒนาโดย

นางสาวอัจฉรี รวมสุข 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

                                                                   

ดาวน์โหลดไฟล์แบบเต็มรูปเล่มได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1jTPyghFoEbFLJp4Njh5U_tc25Zum5rdU/view?usp=sharing

                                      

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @