รายงานชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่อง การดำรงชีวิตและ ครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง         รายงานชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่อง การดำรงชีวิตและ
                   ครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                   สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา     นางพันทิพา ปัจจังคะตา ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ปีการศึกษา    2560

                                         บทคัดย่อ

             รายงานชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่องการดำรงชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่องการดำรงชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่องการดำรงชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหัวหมู ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทั้งหมด 10เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทั้งหมด 10เล่ม จำนวน 40 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัว2กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อการวิเคราะห์ข้อมูล การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่องการดำรงชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 คำนวณจากสูตร
E 1 / E 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่องการดำรงชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2หาค่าความก้าวหน้าทางการเรียน (EI)ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการหาค่าt-test (Dependent) การศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS )การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (r tt )

ผลการศึกษาพบว่า
         1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่องการดำรงชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.45/84.29
        2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่องการดำรงชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 0.6970 หรือมีพัฒนาการคิดเป็นร้อยละ 69.70
        3) ความสามารถในการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เรื่องการดำรงชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @