การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Word Work ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง                      การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Word Work ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ
ชื่อผู้ศึกษา              นางสาวชุติสรา หาดแมน
ปีที่ทำการศึกษา       2560

                                                      บทคัดย่อ

          การศึกษา เรื่อง การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Word Work ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Word Work ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนคำศัพท์ภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Word Work  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Word Work ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560  จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Word Work จำนวน 6  เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Word Work  จำนวน 20 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Word Work เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ ค่า t–test  แบบ Dependent Samples
    ผลการศึกษา พบว่า
    1.   แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Word Work มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.56/82.67
    2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Word Work  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
    3    นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Word Work  อยู่ในระดับมากมากที่สุด (μ= 4.52,  σ=0.26)

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @