รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา          นางอรุโณทัย   ช้างเพชร
สถานศึกษา     โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
ปีการศึกษา     2560

                                    บทคัดย่อ

                       การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ก่อนเรียนและหลังเรียนเอกสารประกอบการเรียนชุด สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2) แผนการจัดการเรียนรู้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 10 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.89 ค่าความยากง่ายในช่วง 0.28-0.75 และค่าอำนาจจำแนกในช่วง 0.25-0.63 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยเอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

    ผลการทดลองพบว่า
               เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.76/84.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน อยู่ในระดับ มากที่สุด

ดาวน์โหลดผลงานนวัตกรรมที่นี่

คำนำ
เล่ม 1

5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @