สกอ. ออกแถลงการณ์แจง หลักสูตรครู 4 ปี ไม่ทัน TCAS รอบแรก

KRUPUNMAI SHARE

สกอ. ออกแถลงการณ์แจง หลักสูตรครู 4 ปี ไม่ทัน TCAS รอบแรก ชี้ หากยังเปิดหลักสูตร 5 ปี ยังรับสมัครได้ทุกรอบ แต่หากเป็นหลักสูตร 4 ปี จะรับรอบ 2-5 ส่วนหลักสูตรครูคืนถิ่นเป็นหลักสูตรคุณภาพสูงอยู่แล้ว ไม่กำหนดว่าต้องกี่ปีจบวันนี้ (24 พ.ย.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง การปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี ว่า เนื่องจากสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี โดย นายไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถาบันผลิตครู กลับมาเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทำให้เกิดผลกระทบกับการปรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพราะมาตรฐานวิชาชีพครูและร่างหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาตรีที่สถาบันผลิตครูต้องนำมาใช้ในการปรับหลักสูตรเพิ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ทำให้กระบวนการต่างๆ จะประกาศใช้ได้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะทันกับการรับสมัคร TCAS รอบ 2ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศงดรับนักศึกษาในคณะครุศาสตร์ผ่านระบบ TCAS รอบแรก และนักศึกษาโครงการผลิตครูคืนถิ่น เพราะยังไม่มีความชัดเจนว่าโครงการนี้จะต้องใช้หลักสูตรกี่ปี เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่งดรับนักศึกษาในระบบ TCAS รอบ 1 จึงขอเรียกร้องให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการเพื่อให้มีความชัดเจนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจหลักการที่ตรงกัน ดังนี้ 1. ระบบการรับเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ดำเนินวิธีการคัดเลือกโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีการรับเข้าในปี 2562 รวม 5 รอบ ประมาณ ธ.ค.61 / มี.ค.62 / พ.ค.62 / มิ.ย.62 / ก.ค.62 ตามลำดับ โดยรอบที่ 3 และ 4 ใช้คะแนนสอบ ส่วนรอบอื่นๆ อาจใช้ PORTFOLIO/สอบสัมภาษณ์/โควตา ฯลฯ2. ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรครู) 5 ปีเท่านั้น

และมีมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งกำลังพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตร 4 ปี ซึ่งคาดว่าจะจัดทำหลักสูตรครู 4 ปี เสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จากนั้นจึงจะประกาศรับสมัครนักศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถเลือกสอนในหลักสูตรครูแบบ 4 ปี หรือ 5 ปีก็ได้3. ดังนั้น ในระบบ TCAS เพื่อรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 หากมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรครู 5 ปี สามารถเปิดรับตามระบบ TCAS ได้ทันที ตั้งแต่รอบที่ 1-5 ส่วนมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี ซึ่งหลักสูตรจะเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จึงสามารถเปิดรับตามระบบ TCAS ได้ในรอบ 2-54. กรณีโครงการผลิตครูคืนถิ่นเป็นโครงการที่คัดเลือกนักศึกษาครูที่มีศักยภาพสูง (เกรด 3.00 ขึ้นไป) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี แต่ต้องเป็นหลักสูตรครูที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชานั้นและมีผลผลิต (บัณฑิตครู) ที่มีศักยภาพและสมรรถนะตามที่โครงการผลิตครูคืนถิ่นกำหนด จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ
 
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @