รายงานการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           รายงานการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
                      โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน

ผู้ศึกษา           นางสาวปวีนา  เหล่าลาด

โรงเรียน          บ้านเหล่าดอนเงิน

ปีการศึกษา      2560

บทคัดย่อ

             การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดเพื่อความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า  1)  สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  19  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  จำนวน  30  ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ   จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที  t – test

             ผลการศึกษาพบว่า

                 1.  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  77.98/80.04  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  75/75  ที่ตั้งไว้

                 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  ระดับ  .05

                   3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ  มาก

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) ปีการศึกษา 2564

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @