รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง               รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม กลุ่มสาระ
                       การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 

ผู้รายงาน       นางสาวบุญญาดา  บุญญรัตน์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีที่รายงาน    2561

บทคัดย่อ

                รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่ อินทาราม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
               1.  เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
               2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน  ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา   และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
               3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ได้แก่  (1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (2) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ (3) แบบสอบถามประเมินความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ (4) คู่มือการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3  สถิติที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติ t-test (Dependent Sample)

ผลการศึกษาพบว่า

     1.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ค่าประสิทธิภาพ 89.41/89.52  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

     2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ที่ระดับ 0.05

    3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ค่าประเมินเฉลี่ย 4.68  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด

 

 

4.5/5 - (6 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @