รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชุด เด็กไทยยุคใหม่ สดใสแข็งแรง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชุด  เด็กไทยยุคใหม่
                สดใสแข็งแรง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา      ศรินทร์ทิพย์   ขุมทอง ครู โรงเรียนบ้านจังเกา (ลุสิมาวิทยาคาร)
                อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์

ปีที่ศึกษา    2560

บทคัดย่อ

 

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาชุด  เด็กไทยยุคใหม่  สดใสแข็งแรง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชุด  เด็กไทยยุคใหม่  สดใสแข็งแรง     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ     ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชุด  เด็กไทยยุคใหม่     สดใสแข็งแรง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน  16 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  1) เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชุด  เด็กไทยยุคใหม่  สดใสแข็งแรง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 11 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้   เรื่อง เด็กไทยยุคใหม่  สดใสแข็งแรง   จำนวน 11 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.57 – 0.73 และค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.27 – 0.53  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83  4) แบบประเมินความพึงพอใจ  จำนวน 10  ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น  0.81  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า  t-test

            ผลการศึกษาพบว่า 

                 1) เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชุด  เด็กไทยยุคใหม่  สดใสแข็งแรง       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  91.02/92.22  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 

                 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนของนักเรียน  ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนสุขศึกษา ชุด  เด็กไทยยุคใหม่  สดใสแข็งแรง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่า  นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                  3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาชุด เด็กไทยยุคใหม่  สดใสแข็งแรง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 2.73) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ

1.5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @