การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันติวิทยา

KRUPUNMAI SHARE

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา 

                     โดยใช้กระบวนการ  เรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL)

                      ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันติวิทยา

ผู้รายงาน        นางมารีนี  เจะเงาะ

โรงเรียน          โรงเรียนสันติวิทยา

สังกัด             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ปีการศึกษา      2561

————————————————————————————————————————-

                   การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา  โดยใช้กระบวนการ  เรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันติวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันติวิทยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันติวิทยา  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันติวิทยา    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสันติวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จำนวน 28 คน

          กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสันติวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ที่กาลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 7 เล่ม  3) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เวลา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันติวิทยา จำนวน 18 แผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันติวิทยา

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่าความเที่ยงตรง ค่าการคำนวณหาประสิทธิภาพ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

               1)  ประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสันติวิทยามีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.43 / 84.76   สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

               2)  การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสันติวิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

               3)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันติวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61          

 

 

 

 

 

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @