การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน(Project-Based Learning :PBL)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ผู้วิจัย               นางสาวศรีสุดา ภูถวิล
ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา
อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปีที่พิมพ์           2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning :PBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 19 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย(Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ แบบประเมินการเรียนรู้ด้วยโครงงานสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-testแบบ One Group Pretest-Posttest Design
ผลการวิจัยพบว่า
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning : PBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
87.72/83.75ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้80/80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มีค่าเท่ากับ 0.7028 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.28
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุปการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning : PBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเหมาะสม ทำให้
นักเรียนมีผลการเรียนเพิ่มขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
Based Learning : PBL) โรงเรียนจึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูน ำไปใช้ในการเรียนการสอนให้
กว้างขวางต่อไป

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการที่นี่

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @