รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย รายวิชา ส31103 โดยใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย รายวิชา ส31103
โดยใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน    นางศรินยา ธนกิจไพสิฐกุล

หน่วยงาน   โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ปีที่ศึกษา    2561

                                                       บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย รายวิชา ส31103 โดยใช้การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มีจุดมุ่งหมายเพื่อ(1) หาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย รายวิชา ส31103
โดย ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80(2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลใช้ชุดการสอน เรื่อง
ประวัติศาสตร์ไทย รายวิชา ส31103 โดยใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด การสอนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย รายวิชาส31103โดยใช้การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
ด้วยชุดการสอนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยรายวิชาส31103 โดยใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9โรงเรียนชลกันยานุกูล ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จำนวน 47 คนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม(Cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
และเก็บข้อมูลได้แก่ชุดการสอนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละค่าเฉลี่ย(X ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) และแบบทดสอบ t ได้แก่ t-test (Dependent Sample)
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า

1. ชุดการสอนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย รายวิชา ส31103 โดยใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี ประสิทธิภาพ 83.71/83.44
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย รายวิชา ส31103 โดยใช้การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 64.34
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย รายวิชา
ส31103 โดยใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง
ประวัติศาสตร์ไทยรายวิชา ส31103โดยใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @