รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อผลงาน       รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน

ชื่อผู้จัดทำ           นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีที่ทำการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน ในด้าน
สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ
(Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน
ครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 55 คน ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน จำนวน 10 คน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 16 คน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) สถิติที่ใช้คือ
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า การประเมินโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
เมื่อพิจาณารายด้าน พบว่า ผลการประเมินทุกด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม
ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ของโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์
การประเมินที่กำหนดไว้

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @