รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง   ชุด ระบำรวมใจไทยอาข่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง
ชุด ระบำรวมใจไทยอาข่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา       นางกรรณิการ์  ยาประเสริฐ

ตำแหน่ง         ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

ปีการศึกษา      2560

 

                                                           บทคัดย่อ

 

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำชาวเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำรวมใจไทยอาข่า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำรวมใจไทยอาข่า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำรวมใจไทยอาข่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง  ภาคเรียนี่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง ร่ายรำตามวัฒนธรรม  จำนวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้ 2) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำรวมใจไทยอาข่า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 หน่วย   (4 เล่ม)  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำรวมใจไทยอาข่า  จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำรวมใจไทยอาข่า การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ  ใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการศึกษาพบว่า

 

  1. ค่าประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำชาวเขาเผ่าอาข่า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จำนวน 31 คน โดยภาพรวมมีค่าประสิทธิภาพของ E1 / E2 เท่ากับ 87.38/87.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำรวมใจไทยอาข่า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 16.87คะแนน และคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 35.03 คะแนน มีค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 18.16 คะแนน คิดเป็นร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น 44.84
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จำนวน 31 คน มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบเอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำรวมใจไทยอาข่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่พึงพอใจมากที่สุด = 4.77, SD = 0.53)

 

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @