การพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5(วัดป่าจิตตสามัคคี) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อวิจัย                     การพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ
มัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  โรงเรียนเทศบาล  ๕(วัดป่าจิตตสามัคคี)
สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ผู้วิจัย                       นางชนัญญา  ประครองญาติ

ปี พ.ศ.                     2561

 

                                                                                    บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  2)  หาค่าดัชนีประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  ตามเกณฑ์  80/80  3)  เปรียบเทียบการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมกับหลังการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  จำนวน  20  คน            ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนเทศบาล  ๕  (วัดป่าจิตตสามัคคี)    สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1)  แผนการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  จำนวน  10  แผน  2) แบบประเมินความสามารถในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  ที่มีต่อการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคำนวณหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า  1)  แผนการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.33/84.87  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้           2)  ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  หลังได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  ที่มีต่อการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (=2.76)

คำสำคัญ  :  ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน  การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่

 

 

                                         Abstract

 

The purposes of this research were 1) to build and develop E-sarn Traditional Play Packaged for kindergarten 3, 2) to find out the effective index of  E-sarn Traditional Play Packaged for kindergarten 3 based on 80/80 criteria, and 3) compare big muscles development of kindergarten 3 before and after E-sarn Traditional Play Packaged used. Sample was 3rd year kindergarten students, 20 people in academic year 1/2017 under Municipal School ๕ (Watpajittasamakkee), Education Office, Nakhon Ratchasima Municipality which purposive selected. Research  instrument  were 1)  E-sarn  Traditional  Play  Experience  Plan  for Big Muscles Development of kindergarten 3, total of 10 plans,  2)  Competence  evaluation  form  for  big  muscle  development  of kindergarten 3,  3)  Satisfaction  evaluation form  of  kindergarten 3  toward E-sarn Traditional Play for big muscle  development. Data was analyzed by means of frequency, percentage, mean, standard  deviation, and  t-test. The  salient  points  found  that  1)  E-sarn Traditional  Play  Experience  Plan  for  Big  Muscles  Development  of  kindergarten 3  had  the  effectiveness  of  81.33/84.87  which  consonant  with  criteria set,      2)  The big muscle development of kindergarten 3 after E-sarn Traditional Play Packaged used  was  significantly  higher  than  before  at .05,  3)  The  satisfaction of  kindergarten 3 toward  E-sarn  Traditional Play  Experience  Plan  for  Big Muscles  Development  was  at  a  high  level  (=2.76).

 

Keywords  :  E-sarn  Traditional  Play  Packaged,  Big  Muscle  Development

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มที่นี่

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @