รายงานการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยารายงานการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) เรื่องการดำรงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง :  รายงานการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) เรื่องการดำรงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน       : นายพีรพันธ์ ม่วงงาม
ปีที่รายงาน    : 2561
โรงเรียน         : ประจวบวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิท
ยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) เรื่องการดำรงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561จำนวน 43 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินชุดกิจกรรมของผู้เชี่ยวชาญแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชและแบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า tผลการศึกษาพบว่า

1.ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์2ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช
วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 9 ชุด มีประสิทธิภาพของกระบวนการ
(E 1 ) และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E 2 ) เท่ากับ 83.63/86.51 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
และสมมุติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง
(Active Learning) เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.8033 หมายความว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมร้อยละ 80.33
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)เรื่องการดำรงชีวิตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์1 (ว 21101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @