การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
A DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL BASED ON PROBLEM-BASED LEARNING BY USING SUFFICIENCY ECONOMY INSTRUCTIONAL MODEL TO ENHANCE CREATIVE PROBLEM SOLVING SKILLS ON LIVING THINGS AND ENVIRONMENTS LESSON FOR PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS

ศณิตตา โกกลางดอน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ 2) พัฒนาและหา ประสิทธิภาพ 3) ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 4) ประเมินและปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา จากการเลือกแบบเจาะจง 1 ห้องเรียน จำนวน 17 คน ที่กำลัง ศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบทดสอบความสามารถ ในการแก้ปัญหา 4) แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าต้องการให้นักเรียนเรียนรู้โดยการทำกิจกรรมกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างแท้จริง สื่อการเรียนรู้เป็นใบความรู้ ใบกิจกรรม ใบงาน และแบบทดสอบ มีการวัดผลโดยการใช้การทดสอบ 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ 81.06/82.53 3. ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยครูจัด กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน ครูมีบทบาทหน้าที่ในการให้ค าแนะน าปรึกษา นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจ ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุก ท ากิจกรรมตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 4. ผลการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนได้ท า แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาหลังจากการจัดรูปแบบการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ แก้ปัญหา จ านวนนักเรียน 17 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.76 คิดเป็นร้อยละ 78.82 สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย ที่ก าหนดผลการท าแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.06 คิดเป็น
ร้อยละ 80.29 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความสามารถใน การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพของกระบวนการ 80.29 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 81.57 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดบทความเผยแพร่ฉบับเต็ม

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @