การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION LESSON ON LIVING THINGS FOR PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS ศณิตตา โกกลางดอน1

                                                                                                                                                       บทคัดย่อ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ จัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 18 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test ผลการศึกษาพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.27/83.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้บทคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เนื้อหามหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) เทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเผยแพร่บทความที่นี่

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @