รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                    

                      วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101

ผู้รายงาน      นางมณี จันทวงษ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่ศึกษา        2560

                                                                                                                           บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา     ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 36 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32        ที่กำลังศึกษาใน ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 36 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101 ซึ่งแบ่งเนื้อหาเป็น 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ จำนวน 18 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.39 -0.63 และค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.26–0.63 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101 จำนวน 15 รายการประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่า t (t-test dependent)

ผลการศึกษาปรากฏผลดังนี้

 

  1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.15 /80.3 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
  2. 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษrพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษา

อังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101 ของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (= 4.70,S.D.=1.54) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านความคิดเห็นด้านเนื้อหา และด้านความพึงพอใจในการเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด        (=4.72,S.D.=0.70) และ (= 4.72,S.D.=0.74) ตามลำดับ ความพึงพอใจต่ำสุดคือด้านรูปแบบ        มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (= 4.65,S.D.=0.87)

ดาวน์โหลดนวัตกรรมที่นี่

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @