รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน   :    รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ เรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้จัดทำ        :     นางสุธาสินี หนูนาค
หน่วยงาน    :     โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ปีการศึกษา :     2560

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนา ของชุดฝึกทกัษะคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยชุดฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึง พอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ ความก้าวหน้า (D%) และทดสอบค่าที (t – test)

ผลการศึกษา
1. ชุดฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.99/84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80 / 80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนเรียน
และแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยชุดฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ในการ สืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพอื่การเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดดาวน์โหลดผลงานวิชาการนวัตกรรมฉบับเต็มที่นี่

หน้าปก
คำนำ
สารบัญ
ชุดฝึกทักษะ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @