การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ ALSACA Model เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อ. เมือง จ.ยะลา

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง                      การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ ALSACA Modelเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3
                            โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิถี)  อ. เมือง จ.ยะลา

ผู้วิจัย                    โสรายา  ชุมประเวศ

ปีการศึกษา          2560

บทคัดย่อ

                 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ ALSACA Model เพื่อส่งเสริมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิถี) อ. เมือง จ.ยะลา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้  1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ ALSACA Modelเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  2)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์แบบ ALSACA Modelเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3   3)  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  ที่เรียนด้วยการจัดประสบการณ์แบบ ALSACA Modelก่อนเรียนและหลังเรียน  4)   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ ALSACA Modelเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3

การดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินงานตามกรอบวิธีการวิจัย (Research Framework ) ดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ และขั้นตอนที่ 4  การประเมินความพึงพอใจของเด็กที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ ALSACA Modelเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กระดับปฐมวัยชาย – หญิงที่มีอายุระหว่าง 5 – 6 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่  3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  จำนวน 1 ห้อง  จำนวน 33  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยทำการสอน ทำการทดลองโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้น  จำนวน 10  สัปดาห์   ใช้แบบแผนการวิจัย แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบ ก่อนหลัง (One group Pretest – Postest Design  ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความซื่อสัตย์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  และแบบสังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3

และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบที  (t-test  แบบ dependent)

สรุปผลการการวิจัย

  1. ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วยและให้ความสําคัญกับการพัฒนาความซื่อสัตย์ในระดับเด็ก ปฐมวัย  เพราะเป็นวัยที่มีความสําคัญในการพัฒนาจริยธรรมเพราะเป็นระยะที่สําคัญที่สุดของ           การ พัฒนาในทุกด้าน ซึ่งเด็กจะซึมซับสิ่งต่างๆ  รอบตัวได้ง่าย ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เด็กได้รับจะมี อิทธิพลต่อการพัฒนาจริยธรรม  ควรเน้นพัฒนาด้านความซื่อสัตย์ด้วยการพูดความจริงไม่โกหก     ไม่ลักขโมย  รักษาคําพูด  ไม่เอาเปรียบผู้อื่น  ไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตนเอง  มีความยุติธรรม  ควรมีวิธีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายจัด ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  และการเป็นแบบอย่างของครูเป็นสําคัญ  เพราะเป็นการสอนแบบธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว  เด็กเกิดการเรียนรู้ตาม ธรรมชาติ ดังนั้นครูจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้งบุคลิกภาพและการกระทํา และคําพูด
  2. รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ ALSACA Modelเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 องค์ประกอบ  5  องค์ประกอบ  ได้แก่  หลักการ  วัตถุประสงค์  สาระ กระบวนการจัดประสบการณ์  และการประเมินผล  โดยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการสําคัญ  6 ขั้นตอน  ตามกระบวนการ ALSACA Model คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Attention) ขั้นที่ 2 ขั้นสนุกหรรษาเรียนรู้ร่วมกัน (Learning) ขั้นที่ 3 ขั้นเสนอความคิดจิตประสาน (Sharing) ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างสรรค์การแสดง (Acting) ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป (Conclusion) ขั้นที่ 6 ขั้นสุขใจนำไปใช้ (Application)  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก และคู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์มีคุณภาพในระดับมาก ส่วนแผนการจัดประสบการณ์มีคุณภาพในระดับมากที่สุด สามารถนําไปใช้จัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ได้
  3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบแบบ ALSACA Model เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 พบว่า  ความซื่อสัตย์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
  4. ผลการประเมินความพึงพอใจของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ ALSACA Model เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเรียน จะเห็นได้จากเด็กอยากเรียนรู้และมีความสนใจใน กิจกรรมที่ครูจัดให้ เด็กได้ร่วมกิจกรรมกับครู โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  สนองตอบความ ต้องการของตนเอง และยังส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้กับเด็กปฐมวัยด้วย

 

4.5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @