รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะ ด้านจิตวิทยาศาสตร์ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง                       รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 โดยการจัดประสบการณ์

ตามแนวคิดไฮสโคป โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิถี) อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

วิจัย                         โสรยา  ชุมประเวศ

ปีการศึกษา          2561

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิถี) อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป  2)  เพื่อศึกษาคุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิถี)  ที่เรียนโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กระดับปฐมวัยชาย – หญิงที่มีอายุระหว่าง 5 – 6 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  จำนวน 1 ห้อง  จำนวน 33  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยทำการสอน  การวิจัยครั้งนี้ ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 8  สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที  ระหว่างเวลา  09.00 – 09.40 น. ของวันจันทร์  วันอังคาร และวันพุธ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 ถึง วันพุธที่ 29 ส.ค. 2561  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ  แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  จำนวน  24 แผน   แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  จำนวน 50 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบมีลักษณะเป็นรูปภาพ แบบประเมินคุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ ค่าประสิทธิภาพและการทดสอบค่าที

( t – test )

สรุปผลการวิจัย

  1.   ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  ที่เรียนด้วย การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2. คุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

 

1/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @