รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล  ๔ (ธนวิถี)  

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง              รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้
                       วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล  ๔ (ธนวิถี)  

ผู้ศึกษา        นางวราภรณ์  วัฒนะ

ปีที่ศึกษา      2560

บทคัดย่อ

          เรื่อง     การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวัสดุรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง วัสดุรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล๔(ธนวิถี)  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่มาตรฐาน 80/80   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้         ) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง วัสดุรอบตัว กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนเทศบาล๔(ธนวิถี)  ภาคเรียนที่ 2        ปีการศึกษา 2560  จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบยกกลุ่ม (cluster random sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวัสดุรอบตัว  2) แบบทดสอบหลังเรียนท้ายชุดกิจกรรมการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์     เรื่อง วัสดุรอบตัว  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ( t-test)

 

    ผลการศึกษาพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล๔(ธนวิถี)  มีค่าประสิทธิภาพ  81.57/85.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัว สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อยู่ในระดับมากที่สุด   

 

3/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @