การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องสนุกคิดพิชิตเศษส่วน เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่องสนุกคิดพิชิตเศษส่วน  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา            นางสาวสายชล  แซ่จิว

ปีการศึกษา     2560

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สนุกคิดพิชิตเศษส่วน   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา มี 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในระยะที่ 1 การออกแบบเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สนุกคิดพิชิตเศษส่วน   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จำนวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค จำนวน 2  คน และ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ระยะที่ 2  การเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สนุกคิดพิชิตเศษส่วน   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ประกอบด้วย ประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 4 ห้อง รวมประชากรทั้งสิ้น 180 คน  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2560  จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ด้วยวิธีจับฉลากห้องเรียน จากห้องเรียน โดยนักเรียนทุกห้องมีระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถใกล้เคียงกันเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง สนุกคิดพิชิตเศษส่วน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสำหรับผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน   แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน  แบบปรนัย จำนวน10 ข้อแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   จำนวน 10 ข้อการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ และร้อยละ

 

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องสนุกคิดพิชิตเศษส่วน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.07/ 82.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สนุกคิดพิชิตเศษส่วน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สนุกคิดพิชิตเศษส่วน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  4.   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องนุกคิดพิชิตเศษส่วน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อยู่ในระดับพอใจมาก

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @