กกอ.ไฟเขียว มคอ.1 หลักสูตรครู 4 ปี ใน 16 กลุ่มสาขาทันใช้รับ TCAS รอบ 2

KRUPUNMAI SHARE

กกอ.เห็นชอบ มคอ.1 สาขาครุ/ศึกษา หลักสูตร 4 ปี 16 กลุ่มสาขา เรียนทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาครู-วิชาเอก และต้องมีกิจกรรมพัฒนาตนเองปีละ 1 กิจกรรมพร้อมเดินหน้าใช้รับนักศึกษาครู TCAS รอบ 2

วันนี้ (14 ก.พ.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกอ.เมื่อเร็วๆ นี้ ให้ความเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ซึ่งสถาบันผลิตครูจะนำไปใช้เพื่อจัดการสอนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปีและให้ทันกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 รับสมัคร 4 ก.พ.-23 มี.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางแสดงถึงความเป็นห่วงว่าการปรับหลักสูตรคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จาก 5 ปี เป็น 4 ปีนั้น ในส่วนสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่เดิมเมื่อเรียน 5 ปีจะเรียนวิชาช่างครบถ้วนและเรียนวิชาครูเพิ่มเติม เรียนจบสามารถเป็นทั้งได้ครู รวมถึงผู้ช่วยวิศวกร และยังสามารถสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) โดยสภาวิศวกรได้ด้วย แต่เมื่อปรับลดเหลือ 4 ปี ทำให้เนื้อหาการเรียนวิชาช่างลดลง แต่ก็ได้รับการชี้แจงว่าเมื่อจบการศึกษาจะระบุชัดเจนว่าเป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กกอ.ได้ตั้งประธานคณะอนุกรรมการที่ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองงานต่างๆ ที่มีอยู่เดิม 6 คณะ พร้อมกันนี้ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่ม 1 คณะ รวมเป็น 7 คณะ ใช้ชื่อว่า System Reform ชื่อภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการคือ คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบอุดมศึกษา จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องที่ล่าช้า ไม่คล่องตัว เป็นอุปสรรคในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอนาคตเมื่อกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกิดขึ้น กกอ.จะยุบไปจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม จัดลำดับความสำคัญในเรื่องต่างๆอะไรต้องทำก่อนหลัง อะไรที่เป็นอำนาจสภามหาวิทยาลัยก็จบที่สภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การทำงาน กกอ.ต่อจากจะมุ่งให้เกิดการขับเคลื่อนในวงกว้าง ทำงานเชิงรุกและไม่ยึดติดกับกรอบกติกาเดิมๆ ที่ล้าสมัย เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องปกครองตนเองได้ มีการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย โปร่งใสตรวจสอบตนเองได้

ด้าน รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประธานคณะกรรมการจัดทำ มคอ.1 กล่าว สาระสำคัญของ มคอ.1 สรุปได้ดังนี้ มคอ.1 จำแนกออกเป็น 16 กลุ่มสาขาวิชา แต่ละกลุ่มสาขาวิชาจะมีหลายสาขาวิชา ตัวอย่างเช่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ มีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยี เป็นต้น ส่วนโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต โดยจะมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือ30 สัปดาห์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และส่วนที่ 2 วิชาเอก มีเอกเดี่ยว 40 หน่วยกิต ให้เลือกเอง 20 หน่วยกิต เอกคู่ 40+40 หน่วยกิต เอก-โท 40+30 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีกิจกรรมเสริมศักยภาพความเป็นครูที่ไม่ใช่กิจกรรมนิสิตนักศึกษาปีละไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @