การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)

ผู้ศึกษา              นางสาวจรัสพร  สุราลัย

ปีที่ศึกษา           ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

                                                     บทคัดย่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design   กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมืองสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) จำนวน 12 แผน 12 ชั่วโมง มีคุณภาพจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมีคุณภาพมากที่สุด (X-Bar=  4.64 , S.D. = 0.48) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก มีค่าระหว่าง 0.36 – 0.58 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าการทดสอบ ที (t-test Dependent)

ผลการศึกษาพบว่า

 1. ค่าประสิทธิภาพของการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียน
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) มีค่าเท่ากับ 81.09 /80.13 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียน
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) หลังเรียน
  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
  สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47
5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @