การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ “THITIRAT Model” เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง            การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ “THITIRAT Model” เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย               ฐิติรัตน์ พาลเสือ

ปีการศึกษา      2560

                                              บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัย (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการอ่านจับใจความและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม (2) เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ “THITIRAT Model”เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์E1/E2(80/80) (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ “THITIRAT Model”เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา        ปีที่ 5(4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ “THITIRAT Model”เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม จำนวน 38 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน ด้วยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอนประกอบด้วย(1) แบบวิเคราะห์เอกสาร (2)แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนปลาย(3) หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดรักษ์การอ่านจำนวน10 เล่ม(4) แผน         การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ “THITIRAT Model” เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน(5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ(6)แบบประเมินนิสัยรักการอ่าน(7)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ “THITIRAT Model” สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่า  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติแบบไม่อิสระ (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

              ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ “THITIRAT Modelเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนักเรียนมีประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ 98.56/97.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้(80/80)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.05และผลการประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียนอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ“THITIRAT Model” เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @